Изпит по Информационни и Аудио-визуални технологии

  1. 1.На устройство D: да се създаде папка с име izpit-**** (където **** е вашият факултетен номер) и в нея три папки с имена Downloads, Texts и Tables. 

  2. 2.Свалете файла http://www.islamicinstitute-bg.org/docs/it/izpit.7z и го запазете в горната папка  Downloads. 

  3. 3.Разархивирайте съдържанието на файла izpit.7z в горната папка Texts използвайки паролата imtihan. 

  4. 4.Във Writer начертайте файла от t1.jpg. Обърнете листа в Landscape и задайте горно, долно, дясно и ляво поле по 1 см. Поясненията с цифрите в скобите да се вмъкнат като бележки под линия. Съхранете документа под име Table.odt в папката  Texts. 

  5. 5.Използвайки текста от файла text.txt оформете документ в две колони. Задайте текста заграден с {кръгли скоби} като заглавие и следващите като подзаглавия. Вмъкнете линк към зададения уеб адрес. Генерирайте автоматично съдържание и автоматично номериране на страниците. Секцията {списък} да се номерира с арабски цифри.  Съхранете документа под име Text.odt в папката  Texts. 

  6. 6.С помощта на програма за електронни таблици изгответе следната таблица. Задайте формули за автоматично изчисление в клетките с FORMULA. Съхранете файла под име faktura.ods в папката  Tables от т. 1. 

 

Наименование на стоката/услугата

Мярка

Количество

Ед. цена

Стойност

1

Папка без машинка, цветна

бр.

22

0,29 лв.

FORMULA1

2

Папка с ластик

бр.

15

1,90 лв.

FORMULA1

3

Гума

бр.

4

0,84 лв.

FORMULA1

4

Автоматичен молив 0,7 мм

бр.

12

1,74 лв.

FORMULA1

5

Автоматичен молив 0,5 мм

бр.

14

1,57 лв.

FORMULA1

 

Данъчна основа:

FORMULA2

Данъчна ставка ДДС %:

20

Стойност ДДС:

FORMULA3

Сума за плащане:

FORMULA4

 

Пояснение за формулите:

FORMULA1 = Количество * Ед. Цена

FORMULA2 = Сума на Стойностите от ред 1 до ред 5

FORMULA3 = (FORMULA2 * ДДС%) / 100

FORMULA4 = FORMULA2 + FORMULA3

 

7. Архивирайте папката izpit-****, като зададете да се криптира с парола вашия факултетен номер. Изпратете архива на адреса посочен на дъската.

 

Желая ви приятна работа. Време за работа 45 мин.