Меню Затваряне

Кандидат-студенти

ОСНОВНИ ИСЛЯМСКИ ПОЗНАНИЯ
(КАНДИДАТ СТУДЕНТСКО ПОМАГАЛО)

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Висшият ислямски институт е специално висше училище на Мюсюлманско изповедание в Р. България със статут на юридическо лице. Институтът започва да функционира като ВУЗ през академичната 1998/99 г. с решение на Министерски съвет. Той съществува на базата на три годишния полувисш ислямски институт, открит през академичната 1990/1991 г., и е правоприемник на традицията на Висшия отдел на „Нювваб”, съществувал от 1930 до 1945 г. в гр. Шумен.

Дейността на института се осъществява на базата на Закона за изповеданията и Наредбата за държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Теология”.

Правилникът за устройството и дейността на Висшия ислямски институт и учебните му планове са приведени в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование /ЗВО/.

МИСИЯ

Основната цел на института е да подготвя квалифицирани мюсюлмански теолози, както и преподаватели по различните ислямски религиозни дисциплини.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Бакалавърската степен е със срок на обучение 4 години /8 семестъра/.

Програмата включва:

 • Основни ислямски науки: Коран-и Керим, Тефсир /тълкуване на Корана/, Хадис /предания за Пророка/, Фъкъх /ислямско право/, Келям /ислямска догматика/;

 • История и Философски науки: История на Исляма, История на религиите, История на мюсюманите в България, Ислямска философия, Ислямска етика;

 • Езици: Арабски, турски и английски език;

 • Педагогически дисциплини: Педагогика и методика на религиозното обучение; обща, възрастова и религиозна психология;

 • Практическа подготовка – рамазански, педагогически стаж и др.

Завършилите тази степен получават диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър” и професионална квалификация „ислямски теолог” и „учител по религия-Ислям“.

Студентите, завършили с добър успех имат възможност да продължат обучението си в магистърски програми по хуманитарни дисциплини в Турция, Австрия, Индонезия и др.

Понастоящем възпитаници на Института продължават образованието си в магистърски и докторски програми в Австрия и Турция.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ

В Института преподават високо-квалифицирани преподаватели, като щатните преподаватели - възпитаници на утвърдени университети в Турция, Арабския свят, Великобритания и България. Част от тях са професори и доценти от български държавни университети като Софийския университет и Благоевградския югозападен университет „Неофит Рилски“.

МАТЕРИАЛНА БАЗА

Институтът разполага с добра база за обучение, оборудвани кабинети, специализирана библиотека и компютърна зала.

Общежитие

За студентите в редовна форма на обучение е осигурено безплатно общежитие и храна

Семестриални такси за обучение

За редовни студенти – безплатно.

За студентите в задочна форма на обучение – 50 лв.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

 • Основни ислямски религиозни познания /тест/;

 • Интервю

При формирането на бала освен оценките от писмения изпит и интервюто, ще бъдат взети под внимание общият успех от дипломата за завършено средно образование и оценката по български език и литература от зрелостния изпит.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Завършено средно образование;

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Молба за явяване на изпит;

 2. Диплома за средно образование, оригинал и фотокопие /оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието/;

 3. Фотокопие от лична карта (представя се личната карта за сверяване);

 4. Документ от съответното районно мюфтийство за религиозна принадлежност.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Студентска книжка;

 2. Медицинско свидетелство;

 3. Снимки – 4 броя паспортен формат;

 4. Диплома за завършено средно образование

Адрес:

1839 София

кв. “Враждебна”

ул. “57 №6

Тел: 02/ 945-62-98

Факс: 02/ 840-63-66

E-mail: vii_12@abv.bg