Меню Затваряне

Преподаватели

     Студентите във ВИИ – София се обучават от добре подготвени преподаватели. От общо 22 щатни и хонорувани преподаватели 12 са доктори, а двама - магистри. На 9 от тях е присъдено научното звание професор или доцент. Основните религиозни дисциплини се преподават от гост-преподаватели от Турция, които са доктори и доценти. Всички курсове по педагогически и социални науки се четат от хабилитиран лица. Институтът отделя специално внимание на подготовката на доктори по теологическите дисциплини от средата на местни мюсюлмани.

Преподаватели

д-р Мустафа Хаджи

Преподавател по ислямско право

mustafa.haci@islamicinstitute-bg.org
Преподаватели

д-р Кадир Мухаммед

Преподавател по Куран-и Керим, ислямска етика, логика и обща философия

kadir.muhammed@islamicinstitute-bg.org
Преподаватели

Айдън Юмеров

Преподавател по история на исляма, ислямско вероучение и съврем.ислямски проблеми и фетви

aydin.omerov@islamicinstitute-bg.org
Преподаватели

д-р Сефер Хасанов

Преподавател по арабски език и тефсир

sefer.hasanov@islamicinstitute-bg.org
Преподаватели

д-р Емине Байрактарова

Преподавателка по османо-турски език и ислямо-турска литература

emine.bayraktarova@islamicinstitute-bg.org
Преподаватели

д-р Селиме Хасанова

Преподавателка по история на хадиса

selime.hasanova@islamicinstitute-bg.org
Преподаватели

Ахмед Хасанов

Преподавател по религиозно пеене

ahmed.hasanov@islamicinstitute-bg.org
Преподаватели

Бирали Мюмюн

Преподавател по методика на религиозното обучение и психология на религията

Преподаватели

Салих Онбаши

Преподавател по Куран-и Керим

salih.onbashi@islamicinstitute-bg.org