Меню Затваряне

Учебни планове и програми

Учебните планове и програми са подготвени в съответствие със Закона за висшето образование и Наредбата за държавното изискване за получаване на висше образование по “Теология”, утвърдени с Постановление № 155 на Министерски съвет от 09.07.1998 г. При съставянето им са използвани учебните планове на някои теологически факултети на турски, арабски и др. университети. Несъмнено те са съобразени с опита и традицията на мюсюлманската религиозна образователна система в България.
При съставянето на учебните планове и програми на ВИИ целият този опит беше обобщен и всичко положително беше заимствано. Но те са подготвени главно върху принципите на ислямското религиозно обучение.

Утвърдените от МС на Република България със Заповед № Р-17 от 8 април 1999 година, учебен план и програми включват основните ислямски теологически и педагогически дисциплини (Приложение №1).