ЗА ВИИ   •   АДМИНИСТРАЦИЯ   •   СТУДЕНТИ   •   БИБЛИОТЕКА   •   КАНДИДАТ СТУДЕНТИ   •   НОВИНИ   •   ПОСЛАНИЕ       
  Кандидат студенти       КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2014/2015  
 
• СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ ПРИЕТИ НА РЕДОВЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ 2016/2017

• КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2016/2017

• КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2015/2016

• КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2014/2015

• КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2012/2013

• Резултати от изпитите

• ОСНОВНИ ИСЛЯМСКИ ПОЗНАНИЯ

   

КРАТЪК КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ СПРАВОЧНИК АКТУАЛЕН ЗА УЧЕБНАТА

2014/2015 ГОДИНА

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Висшият ислямски институт е специално висше училище на Главното мюфтийство със статут на юридическо лице. Той възникна през учебната 1998/99 год. на базата на Полувишият ислямски институт, който продължи традицията на Висшия отдел на „Нювваб”, съществувал от 1930 до 1945 г. Дейността на института се осъществява на базата на Закона за изповеданията и Наредбата за държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Теология”. Във връзка с подготовката за институционалната акредитация Правилникът за устройството и дейността на Висшия ислямски институт и учебните му планове са приведени в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование /ЗВО/ и критериите на Националната агенция за оценяване и акредитация /НАОА/. МИСИЯТА НА ВИИ Основната цел на института е да подготвя квалифицирани мюсюлмански теолози, както и преподаватели по различните ислямски религиозни дисциплини в средните общообразователни духовни училища и по “Религия - Ислям” в основните и средните общински училища. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ В утвърдената учебна документация се предвижда тристепенно обучение. Бакалавърска степен е със срок на обучение 4 години /8 семестъра/ за получаване на висше образование с общ минимален хорариум 3000 академични часа. В първата степен студентите изучават:
 • Основи на ислямските науки: Коран-и Керим, Тефсир /интерпретация на Корана/, Хадис /предания за Пророка/, Фъкъх /ислямско вероучение/, Келям /ислямска догматика/ и др.;
 • История на Исляма и на религиите, Ислямска философия, етика и изкуство и т.н.;
 • Арабски, турски и западен език;
 • Педагогика и методика на религиозното обучение; обща, възрастова и религиозна психология и т.н.
 • Практическа подготовка – рамазански, педагогически стаж и др.
Завършилите този курс получават диплом, образователно-квалификационна степен „бакалавър” и професионална квалификация „ислямски теолог” и учител по ислямски учебни дисциплини. Студентите, завършили с добър успех имат възможност да продължат обучението си в магистърска програма и докторантура по теологически дисциплини в Република Турция и в страни, като Австрия, Великобритания, Индонезия и др. Институтът разполага с относително добра база за обучение със специализирана библиотека и компютърен кабинет и прожекционна зала. На студентите от редовно обучение се осигурява безплатно общежитие и храна. През учебната 2014/2015 година във ВИИ ще се приемат студенти за редовно и задочно обучение. За задочната форма на обучение се внася семестриална такса от 50 лева. КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ
 • Основни ислямски религиозни знания /тест/;
 • Интервю
Изпитите ще се проведат на 2 и 3 Септември 2014 г. от 9:00 часа в сградата на Висшия ислямски институт в гр. София. При формирането на бала освен оценките от писмения и устния изпит, ще бъдат взети под внимание общият успех от дипломата за завършено средно образование и оценката по български език и литература от зрелостния изпит. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Завършено средно образование ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Молба за явяване на изпит;
 1. Диплома за средно образование, оригинал и фотокопие /оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието/;
 2. Фотокопие от лична карта (представя се личната карта за сверяване);
 3. Документ от съответното районно мюфтийство за религиозна принадлежност.
Краен срок за подаване на документите: 29 Август 2014 г. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: Студентска книжка;
 1. Медицинско свидетелство;
 2. Снимки – 4 броя паспортен формат;
Краен срок за записване: 20 Август 2013 г.

Адрес:
1839 София
кв. “Враждебна”
ул. “57 №6
Тел: 02/ 945-62-98
Факс: 02/ 840-63-66
E-mail: vii_12@abv.bg
Web: www.islamicinstitute-bg.org
 
           
 
НАЧАЛО   •   КОНТАКТИ   •   ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ   •   КАРТА НА САЙТА     
© Уебсайта на ВИИ се поддържа от 2007 година