ЗА ВИИ   •   АДМИНИСТРАЦИЯ   •   СТУДЕНТИ   •   БИБЛИОТЕКА   •   КАНДИДАТ СТУДЕНТИ   •   НОВИНИ   •   ПОСЛАНИЕ       
  Кандидат студенти       КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2012/2013  
 
• СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ ПРИЕТИ НА РЕДОВЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ 2016/2017

• КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2016/2017

• КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2015/2016

• КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2014/2015

• КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2012/2013

• Резултати от изпитите

• ОСНОВНИ ИСЛЯМСКИ ПОЗНАНИЯ

   

КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2012/2013

КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

 • Основни ислямски познания (тест);
 • Интервю.

Изпитите ще се проведат на 27 септември 2012 г. от 9:00 ч. „писмен” и от 13:00 ч. „интервю” в сградата на Висшия ислямски институт в гр. София.

При формирането на бала освен оценките от писмения и устния изпит ще бъдат взети под внимание общият успех от дипломата за завършено средно образование и оценката по български език и литература от зрелостния изпит.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Завършено средно образование;
 • Кандидатите да не превишават 30 годишна възраст за редовно, а за задочно – 35 год.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Молба за явяване на изпит;
 2. Диплома за средно образование, оригинал и фотокопие. Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието;
 3. Фотокопие на личната карта (представя се оригинал за сверяване);
 4. Документ от съответното районно мюфтийство за религиозна принадлежност.

Краен срок за подаване на документи за кандидатстване: 08:30 ч. 27.09.2012 г. в отдел "Студенти" на ВИИ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Студентска книжка;
 2. Медицинско свидетелство;
 3. Снимки – 4 броя паспортен формат;
 4. За задочниците – документ от съответното районно мюфтийство, че работят като духовници или учители по „Религия-Ислям”.
 5. За задочниците – квитанция за платена семестриална такса – 50 лева, от касата на ВИИ.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ:

28 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

При наличието на свободни места след класирането на 28.09.2012 г., допълнителен прием ще се проведе на 10.10.2012 г. от 14:00 ч.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Висшият ислямски институт е специализирано висше училище на Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България със статут на юридическо лице. Той възниква през учебната

1998/1999 година на базата на Полувисшият ислямски институт, продължил традицията на Висшата степен на учебното заведение „Нювваб”, съществувало от 1930 до 1945 година.

Дейността на института се осъществява на базата на Закона за изповеданията и Наредбата за държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Теология”.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Във връзка с подготовката за институционалната акредитация Правилникът за устройство и дейността на Висшия ислямски институт и учебните му планове са приведени в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование (ЗВО) и критериите на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).

МИСИЯТА НА ВИИ

Основната цел на института е да подготвя квалифицирани Ислямски теолози, както и преподаватели по различните ислямски религиозни дисциплини в средните общообразователни духовни училища и по “Религия – Ислям” в основните и средните общински училища.

Висшият ислямски институт предлага висше образование „Бакалавърска степен” със срок на обучение 4 години (8 семестъра) и със съответния общ минимален хорариум 3000 академични часа.

В Бакалавърската степен студентите изучават:

 • Основни ислямски науки: Коран-и Керим, Тефсир (Тълкуване на Корана), Хадис (Предания за Пророка), Фъкъх (Ислямско право), Келям (Ислямска догматика) и други;
 • История на Исляма и на религиите, Ислямска философия, етика и изкуство и т.н.;
 • Арабски, турски и западен език;
 • Педагогика и методика на религиозното обучение; обща, възрастова и религиозна психология и т.н.
 • Практическа подготовка – рамазански, педагогически стаж и други.

Завършилите този курс получават диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър” и професионална квалификация „ислямски теолог” и учител по ислямски учебни дисциплини.

Студентите завършили с добър успех имат възможност да продължат магистратура и докторантура по Ислямски теологически дисциплини в Република Турция и в други страни.

Институтът разполага с относително добра база за обучение със специализирана библиотека, компютърен кабинет и прожекционна зала. На студентите от редовно обучение се осигурява безплатно общежитие и храна.

През учебната 2012/2013 г. във ВИИ ще се приемат студенти за редовно и задочно обучение. За задочната форма се приемат само работещи в системата на Мюсюлманското изповедание като имами, служители в мюфтийствата и учители по „Религия-Ислям”.


 
           
 
НАЧАЛО   •   КОНТАКТИ   •   ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ   •   КАРТА НА САЙТА     
© Уебсайта на ВИИ се поддържа от 2007 година